Zaproszenie do składania ofert – logistyk

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Kursy i zajęcia specjalistyczne zwiększające wiedzę, umiejętności i kompetencje uczniów/uczennic kierunku technik logistyk w podziale na 3 Części

IPU

Ogłoszenie o zamówieniu (doc), (pdf)

Opis przedmiotu zamówienia

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych RODO

Informacja z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o udzieleniu zamówienia.