Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa

Uczeń z niepełnosprawnością – absolwent jutra

(program wydarzenia)

 

Data:

27 września 2023 r.

Miejsce:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica, ul. Sienkiewicza 57, 15 – 002 Białystok

Program:

– 8.15 – 9.00 – rejestracja uczestników;

CZĘŚĆ I: 9.00 – 11.35

– 9.00 – 9.15 – prezentacja placówki, powitanie gości;

– 9.15 – 9.40 – ceremonia wręczenia Staszków;

– 9.40 – 10.00 – Anna Drabarz (Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami) – Uczniowie z niepełnosprawnościami jako współtwórcy włączającej i zrównoważonej edukacji;

– 10.00 – 10.20 – Iwona Rogowska (Oddział Podlaski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – Wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dedykowane uczniowi z niepełnosprawnością;

– 10.20 – 10.40 – Ariel Fecyk  (Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”) – Możliwości kontynuowania kształcenia na poziomie wyższym przez ucznia z niepełnosprawnością;

– 10.40 – 11.00 – Marzanna Wasilewska (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku) – Uczeń a wyzwania rynku pracy;

– 11.00 – 11.20 – Anna Gawryluk (Białostockie Centrum Edukacji) – Absolwent z niepełnosprawnością w świecie pracy – umiejętności, wyzwania, perspektywy;

– 11.20 – 11.35 – część artystyczna

11.35 – 11.50 – przerwa

 

CZĘŚĆ II: 11.50 – 14.00

–  11.50 – 12.05 – część artystyczna

– 12.05 – 12.15 – ceremonia wręczenia Staszków;

– 12.15 – 12.35 – Magdalena Słonecka-Kuich (Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych) – Korzyści finansowe i pozafinansowe związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością;

– 12.35 – 12.55 – Rafał Gawkowski (Polski Związek Niewidomych Białystok Okręg Podlaski) – Rehabilitacja osób niewidomych w Polsce.

– 12.55 – 13.25 – Grażyna Kosińska, Paulina Panasiuk („Fundacja Aktywizacja”) – Absolwent z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy;

– 13.25 – 13.45 – Rafał Średziński (Stowarzyszenie „My dla innych”) – Model zatrudnienia wspomaganego;

13.45 – 14.00 – Marcin Marczak (Podlaska Okręgowa Izba Architektów RP) – Architektura bez barier;

14.00 – 14.15 – przerwa,

 

CZĘŚĆ III: 14.15 – 15.30

PANELE EKSPERTÓW:

– spotkanie doradców zawodowych z przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku;

 

WARSZTATY/KONSULTACJE:
– Anna Gawryluk (Białostockie Centrum Edukacji) – Jak odbiera świat osoba z zaburzeniami zmysłów?

– Katarzyna Podstawka (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej) Proces uczenia się drogą do aktywności zawodowej;

– Tomasz Kalinowski  (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica) – Warsztaty z obsługi sprzętu dla osób niewidomych i słabo widzących;

– Marta Małkowska  (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica) – „Ręce jak oczy” – bezwzrokowa nauka budowy szkieletu człowieka, Plastelina – nauka i terapia;

– Beata Paszukow (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica) – Ja i moje dziecko w zmieniającej się rzeczywistości;

 

Godz. 18.00: przedstawienie  Perły polskiego kabaretu  – spektakl  Teatru T–3 działającego przy Polskim Związku Niewidomych w Białymstoku

Reżyseria: Agnieszka Możejko-Szekowska, Piotr Szekowski

Miejsce: Białostockie Centrum Edukacji, ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok

 

 

 

National Scientific and Training Conference

Student with a disability – a graduate of tomorrow

(conference agenda)

 

Date:

27 September 2023

Place:

The Stanisław Staszic Complex of Technical and Secondary Schools with Integrated Classes, Sienkiewicza Street 57, 15 – 002 Białystok, Poland

Programme:

– 8.15 – 9.00 – registration of participants;

– 9.00 – 9.20 – presentation of school, greeting guests;

PART I: 9.20 – 11.10

– 9.20 – 9.40 – Centre for Education Development

– 9.40 – 10.00 – Anna Drabarz (Polish Forum of People with Disabilities) – Students with disabilities as co-creators of inclusive and susatainable education;

– 10.00 – 10.20 – Iwona Rogowska (Podlaskie Branch of the State Fund for Rehabiliatation of Disabled People) – Support from the State Fund for the Rehabilitation of Disabled People allocated to a student with a disability;

– 10.20 – 10.40 – Ariel Fecyk  („Your New Opportunities” Association) – Possibilities of continuing eduaction at a higher level by a student with a disability;

– 10.40 – 11.00 – Jarosław Sadowski (Voivodeship Labour Office in Białystok) – Student and challenges of the labour market;

– 11.00 – 11.20 – Anna Gawryluk (Białystok Education Centre) – Graduate with a disability in the world of work – skills, challenges, perspectives;

– 11.00 – 11.15 – artistic part

11.15 – 11.30 – break

PART II: 11.30 – 14.00

–  11.30 – 11.45 – artistic part

– 11.45 – 12.05 – Magdalena Słonecka-Kuich (Polish Organization of Employers of Disabled People) – Financial and non-financial benefits related to employing people with disabilities;

– 12.05 – 12.25 – Rafał Gawkowski (Polish Association of the Blind, Białystok, Podlasie District) – Rehabilitation of blind people in Poland.

– 12.25 – 12.55 – Grażyna Kosińska, Paulina Panasiuk („Activation Foundation”) – Graduate with disabilities on the open labour market;

– 12.55 – 13.15 – Rafał Średziński („We for others” Assocation) – Supported employment model;

13.15 – 13.30 – Marcin Marczak (Podlasie Regional Chamber of Architects) – Architecture without barriers;

– 13.30 – 14.00 – Staszek award ceremony;

14.00 – 14.15 – break, press conference

PART III: 14.15 – 15.30

EXPERT PANELS:

– meeting of employers with teachers of vocational subjects

– meeting of career advisors with representatives of Voivodeship Labour Office, the State Fund for Rehabiliatation of Disabled People, District Labour Office

 

WORKSHOPS/CONSULTATIONS:
– Anna Gawryluk (Białystok Education Centre) – How does a person with sensory disorders perceives the world?

– Katarzyna Podstawka (The Maria Grzegorzewska University) The learing process a pathway to professional activity

– Tomasz Kalinowski  (The Stanisław Staszic Complex of Technical and Secondary Schools with Integrated Classes) – Workshop on equipment usage for blind and visually impaired people

– Marta Małkowska  (The Stanisław Staszic Complex of Technical and Secondary Schools with Integrated Classes) – „Hans as eyes” – non-visual learning of the human skeleton structure, Plasticine – learnign and therapy

– Beata Paszukow (The Stanisław Staszic Complex of Technical and Secondary Schools with Integrated Classes) – My child and I in a changing reality  

 

 

Tłumaczenie: Kamila Ewa Szerszenowicz

 

 

 

Bundesweite Wissenschafts- und Ausbildungskonferenz

Ein Schüler mit Behinderung – Absolvent von morgen

(Veranstaltungsprogramm)

 

Datum:

27 September 2023

Veranstaltungsort:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica, ul. Sienkiewicza 57, 15 – 002 Białystok

Programm:

– 8.15 – 9.00 – Registrierung der Teilnehmer;

– 9.00 – 9.20 – Präsentation der Bildungseinrichtung, Begrüßung der Gäste;

TEIL I: 9.20 – 11.10

– 9.20 – 9.40 – Ośrodek Rozwoju Edukacji (Zentrum für Bildungsentwicklung)

– 9.40 – 10.00 – Anna Drabarz (Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami/ Polnisches Forum für Menschen mit Behinderungen) – Schüler mit Behinderungen als Mitgestalter einer integrativen und nachhaltigen Bildung

– 10.00 – 10.20 – Iwona Rogowska (Oddział Podlaski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/ Podlasie- Abteilung des Landesfonds für die Rehabilitation von Behinderten) – Unterstützung aus dem Staatlichen Fonds für die Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen gewidmet dem behinderten Schülern;

– 10.20 – 10.40 – Ariel Fecyk  (Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”/ Verein „Deine neuen Möglichkeiten”) – Weiterbildungsmöglichkeiten der Hochschulbildung für Schüler mit Behinderungen;

– 10.40 – 11.00 – Jarosław Sadowski (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku/ Woiwodschaftarbeitsamt in Białystok) – Schüler, und Herausforderungen des Arbeitsmarktes;

– 11.00 – 11.20 – Anna Gawryluk (Białostockie Centrum Edukacji/ Bialostoker Edukationszentrum) – Absolvent mit Behinderung in der Arbeitswelt – Fähigkeiten, Herausforderungen, Perspektiven;

– 11.00 – 11.15 – Unterhaltungsteil

11.15 – 11.30 – Pause

TEIL II: 11.30 – 14.00

–  11.30 – 11.45 – Unterhaltungsteil

– 11.45 – 12.05 – Magdalena Słonecka-Kuich (Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych/ Polnische Organisation der Arbeitgeber von Menschen mit Behinderungen) – Finanzielle und nichtfinanzielle Vorteile im Zusammenhang mit der Beschäftigung der Menschen mit Behinderungen;

– 12.05 – 12.25 – Rafał Gawkowski (Polski Związek Niewidomych Białystok Okręg Podlaski/ Polnischer Blindenverband Białystok Podlasie-Bezirk) – Rehabilitation von Blinden in Polen;

– 12.25 – 12.55 – Grażyna Kosińska, Paulina Panasiuk („Fundacja Aktywizacja”/„Aktivierungsstiftung”) – Absolvent mit Behinderungen auf dem offenen Arbeitsmarkt;

– 12.55 – 13.15 – Rafał Średziński (Stowarzyszenie „My dla innych”/ Die Stifftung „Wir für andere“) – Unterstütztes Beschäftigungsmodell;

13.15 – 13.30 – Marcin Marczak (Podlaska Okręgowa Izba Architektów RP/ Regionale Architektenkammer Podlasie der Republik Polen) – Barrierefreie Architektur;

– 13.30 – 14.00 – Staszek-Preisverleihung;

14.00 – 14.15 – Pause, Pressekonferenz

TEIL III: 14.15 – 15.30

EXPERTENPANELS:

Treffen der Arbeitgeber mit den Lehrern der beruflichen Fächer

Treffen von Berufsberatern mit Vertreternvon WUP-u, PFRON-u, PUP-u

 

WORKSHOPS/KONSULTATIONEN:
– Anna Gawryluk (Białostockie Centrum Edukacji/ Bialostoker Edukationszentrum) – Wie nimmt ein Mensch mit Sinnesbeeinträchtigung die Welt wahr?

– Katarzyna Podstawka (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej/ Akademie für Sonderpädagogik von Maria Grzegorzewska) Der Lernprozess auf dem Weg ins Berufsleben

– Tomasz Kalinowski (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica/ Technische und Allgemeinbildende Gesamtschule mit den Integrationsabteilungen in Namen von Stanisław Staszic) – Workshops zur Bedienung von Geräten für Blinde und Sehbehinderte

– Marta Małkowska (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica/ Technische und Allgemeinbildende Gesamtschule mit den Integrationsabteilungen in Namen von Stanisław Staszic) – „Hände wie Augen” – die augenlose Wissenschaft des Aufbaus des menschlichen Skeletts, Plastilin – Wissenschaft und Therapie Saal 103

– Beata Paszukow (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica/ Technische und Allgemeinbildende Gesamtschule mit den Integrationsabteilungen in Namen von Stanisław Staszic) – Ich und mein Kind in einer sich verändernden Realität

 

Tłumaczenie: Dorota Sobolewska

 

Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa

Uczeń z niepełnosprawnością – absolwent jutra

(program wydarzenia)

Data:

28 września 2023 r.

Miejsce:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica, ul. Sienkiewicza 57, 15 – 002 Białystok

Czas trwania:

– 10.00 – 13.00

Oferta warsztatowa:

odbiorcy tytuł
technik informatyk Projektowanie wspomagane komputerowo 3D/Robo
technik informatyk Szkolenie z wykorzystaniem elementów grafiki komputerowej
technik logistyk/magazynier Funkcjonowanie i działanie giełd transportowych
technik hotelarstwa Zostań mistrzem parzenia kawy!
technik obsługi turystycznej ABC turystyki
technik fotografii i multimediów Warsztaty z fotografii modowej i portretowej w studio
uczniowie ze wszystkich kierunków kształcenia Warsztaty projektowania nadruków na tiszertach
uczniowie ze wszystkich kierunków kształcenia Warsztaty z autoprezentacji
uczniowie ze wszystkich kierunków kształcenia Warsztaty pisania CV
uczniowie ze wszystkich kierunków kształcenia Warsztaty integracyjne

 

W działaniu uczestniczą: młodzież z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica, trenerzy ze stowarzyszeń, fundacji i zewnętrznych firm szkoleniowych,  pracodawcy, nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Metamorfozy: możliwość skorzystania z zabiegów pielęgnacyjnych – usługi fryzjerskie, masaż, wizaż, udział w profesjonalnej sesji fotograficznej.

W działaniu uczestniczą zaproszeni goście.

 

Miejsce:

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej,  ul. Oskara Sosnowskiego 11, 15-893 Białystok

Czas trwania:

– od godz. 14.00

Wydarzenie:

– Szkolenie Projektowanie bez barier (prowadzący: Pan Kamil Kowalski)

 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – ABSOLWENT JUTRA”

27-28 WRZEŚNIA 2023 R.

WARSZTATY: 27 września 2023 r. (oferta dla uczniów)

kierunek tytuł opis
technik informatyk Projektowanie wspomagane komputerowo 3D/Robo Uczestnicy warsztatów poznają interface programu Thinkercad oraz dostaną własną przestrzeń roboczą do tworzenia projektów. Zaprezentowane narzędzia i techniki modelowania 3D umożliwią uczniom zaprojektowanie własnego modelu, dostosowanie jego parametrów, a następnie wydrukowanie go na drukarce.
technik informatyk Podstawy przemieszczania robotów MINDSTORMS Uczestnicy poznają podstawy programowania robotów LEGO Mindstorms: zapoznają się z interfejsem programu, komendami (poruszania do przodu, tyłu, skręcania, obrotem modelu wokół własnej osi), wykorzystaniem czujnika odległości.
technik tyfloinformatyk Jak czytają i piszą osoby niewidome? Prezentacja pisma Braille’a i specjalnych technik komputerowych Uczestnicy zapoznają się z działaniem drukarki brajla i zastosowaniem pisma w życiu codziennym, a także elektronicznymi, podręcznymi notatnikami brajla do zapisywanie tekstu. Wykonają ćwiczenia z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, zapoznają się z obsługą wygrzewarki do papieru pęczniejącego.
technik logistyk/magazynier Dokumenty magazynowe          i transportowe oraz charakterystyka gałęzi transportu Uczestnicy zapoznają się z dokumentacją występującą w obrocie magazynowym, a następnie uzupełnią druki magazynowe zgodnie ze wskazanym zadaniem (dostawa surowców, wydanie towaru klientowi itd.).  Uczniowie poznają zalety i wady poszczególnych gałęzi transportu oraz wskażą ich udział w transporcie światowym, wyznaczą trasy przewozu oraz ustalą czas pracy kierowcy w transporcie samochodowym.
technik hotelarstwa Zostań mistrzem parzenia kawy! Uczestnicy zapoznają się z historią powstania kawy, jej rodzajami oraz metodami zbierania. Podczas warsztatów będą mogli zaobserwować proces przygotowywania espresso oraz tworzenia z niego napojów.
technik obsługi turystycznej Organizowanie imprezy turystycznej. Przygotowanie do wyjazdu Uczestnicy zmierzą się z grą polegającą na rozpoznawaniu atrakcji turystycznych Białegostoku, kuchni i tradycji lokalnej. Będą mogli spakować walizkę zgodnie z wymogami linii lotniczych, a także   ułożyć  profesjonalny program imprezy turystycznej.
technik fotografii i multimediów Warsztaty z fotografii portretowej w studio Uczestnicy zostaną zapoznani z tajnikami warsztatu fotografa. Nauczą się m.in.: jak dobierać rodzaje lamp błyskowych, jakich modyfikatorów używać, w jaki sposób pracować na lampach i dobierać ich moc manualnie. Poznają teorię dotyczącą oświetlenia i wykonywania sesji studyjnej. Staną się kreatorami swojego wymarzonego obrazu.
technik reklamy Nazwa firmy i co dalej? Tworzenie sloganu i logo dla danej firmy. Kreatywne sposoby tworzenia logo – warsztaty komputerowe.
Uczestnicy nabędą umiejętności dotyczące tworzenia sloganów oraz projektowania znaku firmowego (logo) w programie komputerowym (graficznym CorelDRAW). Warsztaty będą zawierać część wprowadzająca – teoretyczną oraz praktyczną – projektową.
technik poligrafii i obróbki cyfrowej Warsztaty z podstaw poligrafii Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami związanymi z poligrafią oraz profesjonalnym sprzętem wykorzystywanym w produkcji poligraficznej. Obejrzą gotowe materiały oraz półprodukty. Poznają oprogramowanie wykorzystywane do projektowania i przygotowania materiałów do druku.

 

WARSZTATY: 27 września 2023 r. (oferta dla nauczycieli)

tytuł opis
Jak odbiera świat osoba z zaburzeniami zmysłów? Uczestnik będzie miał możliwość doświadczyć na sobie, z jakimi trudnościami zmaga się osoba, która ma problem z przetwarzaniem zmysłowym i w odmienny sposób interpretuje otaczający ją świat.
Proces uczenia się drogą do aktywności zawodowej. Uczestnicy będą mieli możliwość przyjrzenia się temu, co może stać za komunikatami werbalnymi i pozawerbalnymi uczniów z niepełnosprawnością, którzy na wiele sposobów przekazują nam informacje o swojej perspektywie na ich możliwość podjęcia aktywności zawodowej po ukończeniu szkoły średniej.  Zapoznanie z elementami procesu uczenia się, które mogą wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami w podjęciu aktywności zawodowej.
Warsztaty z obsługi sprzętu dla osób niewidomych i słabo widzących Uczestnicy zapoznają się z obsługą sprzętu i jego zastosowaniem w życiu codziennym.
„Ręce jak oczy” – bezwzrokowa nauka budowy szkieletu człowieka Warsztat skierowany do nauczycieli i wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zapoznać się z budową szkieletu i kości bez użycia wzroku. Wyzwanie dla osób ciekawych świata i kreatywnych metod nauczania.
Plastelina – nauka i terapia Warsztat skierowany do nauczycieli i wszystkich zainteresowanych, którzy chcą doświadczyć i zrozumieć, jaką siłę ma myślenie przestrzenne, czynności manualne i ich udział w procesie zapamiętywania.

WARSZTATY: 27 września 2023 r. (oferta dla rodziców)

tytuł opis
Ja i moje dziecko w zmieniającej się rzeczywistości Rozmowa na temat zdrowia psychicznego uczniów, znaczenia ich kondycji psychologicznej dla możliwości satysfakcjonującego funkcjonowania społecznego i zawodowego, podejmowania nowych wyzwań, radzenia sobie w zmieniającej się rzeczywistości. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące: zdrowia psychicznego, dbałości o nie i zapobiegania trudnościom oraz możliwości uzyskiwania pomocy w szkole oraz w placówkach specjalistycznych poza nią.