KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Wniosek o przyjęcie na KKZ (PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE ODZIEŻY MOD 03)

https://zstio.net.pl/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-NA-KKZ.docx

Oświadczenie woli przyjęcia

https://zstio.net.pl/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/OŚWIADCZENIE-WOLI-PRZYJĘCIA-NA-KKZ-MOD.03-1.pdf

 

 

Informacja na temat kwalifikacyjnego kursu zawodowego
PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE ODZIEŻY (MOD 03)

Projektowanie i wytwarzanie odzieży to bezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy. Trwa on 2 semestry, łącznie w ramach kursu uczestnicy/czki odbędą 495 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych.

Wykaz przedmiotów na kwalifikacyjnym kursie zawodowym:
– Podstawy projektowania odzieży.
– Konstrukcja i modelowanie form odzieży.
– Technologia wytwarzania odzieży.
– Materiałoznawstwa odzieżowego.
– Pracowni wyrobów odzieżowych aż 260 godzin zajęć praktycznych z zakresu szycia.
– Języka angielskiego zawodowego.
– BHP.

Zajęcia w ramach kursu odbywają się w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, który od blisko 95 lat kształci młodzież i osoby dorosłe w zawodach związanych z krawiectwem. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach krawieckich wyposażonych w maszyny przemysłowe i są prowadzone przez najlepszych nauczycieli zawodu i specjalistów branży krawieckiej. Część zajęć teoretycznych jest realizowana w formie zdalnej na platformie modle. Zjazdy są organizowane średnio co 2 tygodnie w formie zaocznej w weekendy. Harmonogram zjazdów jest przygotowywany na początku każdego kursu na cały rok szkolny na 2 semestry i przekazywany uczestnikom/uczestniczkom kursu na spotkaniu organizacyjnym. Zajęcia praktyczne (Pracownia wyrobów odzieżowych) odbywają się w podziale na 2 grupy

 

Warunkiem uruchomienia kursu jest przyjęcie co najmniej 20 kandydatów/tek.
Limit miejsc na kursie wynosi maksymalnie 24 osoby.

 

Warunkiem przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest złożenie kompletu
dokumentów rekrutacyjnych:
1) kompletnie wypełniony wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy,
2) oryginał/kopia poświadczona za zgodność z oryginałem świadectwa ukończenia ostatniej szkoły,
3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Do wniosku dołączyć można następujące załączniki:
1) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata lub orzeczenie równoważne,
2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata/tki,
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

Informacje na temat rekrutacji na kwalifikacyjny kurs zawodowy
PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE ODZIEŻY (MOD 03)

Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzona jest zgodnie z Zasadami rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2020/2021 ustalonymi przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Wnioski o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy MOD 03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.zstio.net.pl Osoby nieposiadające dostępu do Internetu mogą wypełnić wniosek odręcznie. Formularz wniosku dostępny jest przy wejściu do szkoły od strony ul. Sienkiewicza oraz w sekretariacie szkoły wejście od strony ul. Ogrodowej.

Formy składania wniosku:
1) Wysłanie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres sekretariat@zstio.net.pl (skan w postaci pdf).
2) Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. Przy wejściu do szkoły od strony ulicy Sienkiewicza jest ustawiona skrzynka, do której kandydat/tka może wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenia dokumentów kandydaci otrzymają na adres e-mail wpisany we wniosku.
3) osobiście w sekretariacie szkoły.

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów/tki, którzy/e posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (do odebrania w sekretariacie szkoły).

W przypadku większej liczby kandydatów/tek spełniających kryterium, niż liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy są brane pod uwagę łącznie w przypadku kandydata/tki pełnoletniego:

a) wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata/tki, zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt I lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe);
b) niepełnosprawność kandydata/tki; dziecka kandydata/tki; niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.);
c) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata/tkę (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem). Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Warunkiem przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest złożenie kompletu
dokumentów rekrutacyjnych:
1) kompletnie wypełniony wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy,
2) oryginał/kopia poświadczona za zgodność z oryginałem świadectwa ukończenia ostatniej szkoły,
3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Do wniosku dołączyć można następujące załączniki:
1) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata lub orzeczenie równoważne,
2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata/tki,
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Terminy rekrutacji
Składanie kompletu dokumentów od 22.06.2020 r. do 10.07.2020 r. do godz. 15.00 Weryfikacja wniosków o przyjęcie na KKZ i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata/tki warunków lub kryteriów branych pod uwag w postępowaniu rekrutacyjnym do 27 .07.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 28.07.2020 r. do godz. 15.00.
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie oświadczenia woli przyjęcia do 30.07.2020 r. do godz. 15.00.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 31.07.2020 r. o godz. 15.00.
W przypadku braku minimalnej liczby kursantów zainteresowanych ofertą kwalifikacyjnego kursu zawodowego, może być prowadzona rekrutacja uzupełniająca.