Rodzaje zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w placówce:

 

– zajęcia logopedyczne;

– zajęcia rozwijające kompetencje językowo-komunikacyjne;

– Trening Umiejętności Społecznych (TUS);

– zajęcia rozwijające sferę poznawczą i umiejętności społeczne;

– rewalidacja ruchowa;

– zajęcia surdopedagogiczne;

– zajęcia usprawniające funkcje wzrokowe;

– komunikacja alternatywna – oprogramowanie udźwiękawiające.