Historia i misja

Od 2002 roku jesteśmy jedyną w regionie integracyjną placówką ponadgimnazjalną kształcącą uczniów z niepełnosprawnością na poziomie technikum zawodowego (Technikum Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku) i liceum ogólnokształcącego (Liceum Ogólnokształcące Integracyjne). W 2019 r. swoją działalność zainaugurowała Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7, a w 2022 r. Szkoła Policealna Nr 3 kształcąca na kierunku technik tyfloinformatyk. 

Niewielkie oddziały (do 20 osób) umożliwiają uczniom efektywniejszą naukę i pomoc nauczyciela współorganizującego kształcenie, a dostosowanie form i metod pracy do możliwości psychofizycznych pozwala na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego.

W codziennej pracy korzystamy z budynków w pełni przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych: wind, platform na schodach, oznaczeń dla osób słabowidzących, stref relaksu, a także specjalistycznego sprzętu i oprogramowania.

Staramy się, aby w naszej placówce panowała atmosfera wzajemnego szacunku i akceptacji. Zależy nam na tym, by młodzież  czuła się dobrze i bezpiecznie, dlatego kształtujemy w uczniach poczucie odpowiedzialności, uczymy tolerancji i wyrozumiałości. Edukujemy, czym jest niepełnosprawność, z jakimi problemami funkcjonują na co dzień rówieśnicy. Nabyta wiedza pomaga im zrozumieć i zaakceptować to, że tak naprawdę każdy z nas jest inny, a przez to  wyjątkowy i potrzebny!

Mimo 20 lat doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi, jesteśmy otwarci na zmiany, wiedzę i umiejętności. Każdego dnia poszukujemy lepszych rozwiązań i wdrażamy nowe pomysły. Wspólnie z Rodzicami i uczniami tworzymy miejsce przyjazne, bezpieczne, umożliwiające wszechstronny rozwój i realizację celów.

Współpracujemy z Polskim Związkiem Niewidomych oraz z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Białegostoku do spraw Osób z Niepełnosprawnościami.