Informacja o projekcie

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000127490
realizowany w ramach programu Erasmus+

W ramach projektu zostanie zrealizowany wyjazd uczniów (I kwartał 2024r.) na trzytygodniowe staże zawodowe w przedsiębiorstwach w Hiszpanii (Walencja) w branżach, w których uczniowie uczą się.

Uczestnikami projektu będą uczniowie i uczennice technikum Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku (16 uczniów/uczennic i 2 opiekunów) z następujących kierunków: technik informatyk, technik logistyk, technik fotografii i multimediów, technik reklamy, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik przemysłu mody, technik stylista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Nauczyciele, oprócz opieki nad uczestnikami staży, będą pełnić nadzór merytoryczny realizowanej mobilności.

Główne cele projektu to:

– doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego;

– rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego;

– intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, innowacyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym;

W ramach projektu uczniowi zapewniamy:

  • zajęcia przygotowawcze (językowe, kulturowe, pedagogiczne),
  • staże w międzynarodowych firmach,
  • zakwaterowanie i wyżywienie,
  • certyfikaty potwierdzające staże zagraniczne,
  • transport i ubezpieczenie,
  • wycieczki kulturowe podczas pobytu w Hiszpanii,
  • kieszonkowe.

Aby wziąć udział w projekcie i wyjechać na staż do firmy w Walencji, należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu.

Dokumenty dostępne do pobrania w biurze projektu gabinet nr 253.

 

Spotkanie organizacyjne dotyczące zagranicznych staży w Walencji w Hiszpanii

W dniu 18.01.2024r. odbyło się spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu Erasmus+

Akredytacja 2023 o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000127490.

Podczas spotkania poruszono kwestie dotyczące wyjazdu:

– wyjaśniono kwestie formalne związane z wyjazdem;

– omówiono sprawy organizacyjne związane z transportem, ubezpieczeniem uczniów, opieką na miejscu zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas staży w Hiszpanii;

– przedstawione zostały wstępne propozycje miejsc stażu w Walencji oraz kulturowej oferty podczas czasu wolnego uczestników staży.

Projekt zagranicznych staży realizowany jest ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Spotkanie z przygotowania kulturowego do zagranicznych staży w Hiszpanii

W dniu 08.02.2024r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000127490 w ramach przygotowania kulturowego.

Podczas spotkania przedstawione zostały przez Partnera zagranicznego oraz koordynatora projektu:

– informacje o Walencji i Hiszpanii;

– przeprowadzono rozmowy indywidualne z każdym z uczestników projektu mające na celu lepsze dopasowanie kompetencji i możliwości uczniów z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorstw z regionu Walencji.

Projekt staży zagranicznych o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000127490 realizowany jest ze środków Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

W dniu 08.02.2024r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000127490 w ramach przygotowania kulturowego.
Podczas spotkania przedstawione zostały przez Partnera zagranicznego oraz koordynatora projektu:
– informacje o Walencji i Hiszpanii;
– przeprowadzono rozmowy indywidualne z każdym z uczestników projektu mające na celu lepsze dopasowanie kompetencji i możliwości uczniów z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorstw z regionu Walencji.
Projekt staży zagranicznych o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000127490 realizowany jest ze środków Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe