flaga Ukrainy, napis Konkurs

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT PT.: ” SOLIDARNI Z UKRAINĄ W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ”

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT PT.:

” SOLIDARNI Z UKRAINĄ W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ”.

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

ORGANIZATOR :

Zespół Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

 

REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO:

1.Temat i cele konkursu:

Tematem konkursu jest wojna na Ukrainie na tle wydarzeń i sytuacji politycznej w Europie oraz na świecie.

Cele konkursu:

– Poszerzanie wiedzy na temat Ukrainy i wojny na Ukrainie w kontekście wydarzeń bieżących i historycznych.

– Znajomość położenia Ukrainy na mapie geograficzno-politycznej.

– Rozwijanie empatii, solidarności wobec pokrzywdzonych na Ukrainie.

-Ukazanie tragizmu wojny pomiędzy Ukrainą a Federacją Rosyjską.

– Solidarność Unii Europejskiej wobec konfliktu na Ukrainie.

– Rozwijanie kreatywności i inspirowanie do pracy twórczej.

– Usprawnianie pracy w zespołach klasowych.

– Umiejętność komponowania wypowiedzi informacyjnej w formie obrazu plastycznego- plakatu.

– Rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE:

1.Uczniowie ZSTiO z OI w Białymstoku.

ZASADY KONKURSU PLASTYCZNEGO:

– Technika wykonania prac: dowolna np. kolaż, malarstwo, grafika komputerowa, rysunek piórkiem, pastele olejne, techniki mieszane itp. Wymagane obowiązkowo wykonanie plakatu razem z tłem. Prace, które będą posiadały białe nieskończone tło zostaną zdyskwalifikowane.

-Rodzaj i działania plastyczne: Plakat.

-Format prac: A2, A3.

Termin nadsyłania prac: od 03.03.22 r. do 18.03.22 r.

– JURY powołuje Organizator konkursu. Zadaniem jury jest ocena prac plastycznych w formie plakatu zgodnie z ustalonymi kryteriami.

KRYTERIA:

 • Praca plastyczna ( plakat ) może być wykonywana w grupie 2 osobowej lub indywidualnie.
 • Przywiezione na konkurs prace nie mogą być zrolowane ani zgięte na pół.

 

 • Praca powinna być podpisana na odwrotnej stronie : imię …nazwisko…klasa…, tytuł konkursu plastycznego.

 

 • Obraz na podany temat musi być wykonany w formie plakatu i zawierać treści informacyjne, czytelnie zilustrowanie, nawiązujące do hasła – „ Solidarni z Ukrainą. W walce o niepodległość.’’

 

 • Przy wyborze najlepszych prac plastycznych jury konkursu będzie brało pod uwagę : zastosowanie ciekawej techniki plastycznej, estetykę wykonania pracy, ale przede wszystkim trafną interpretacje artystyczną tematu wojny na Ukrainie oraz roli Polaków w tej wojnie.

 

 • Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością Organizatora, który zastrzega sobie możliwość ich publikowania.

 

 • PRACE należy składać do biblioteki szkolnej lub do sekretariatu szkoły do dnia 18.03.22 r.. na adres : ZSTiO z OI ul. Sienkiewicza 57 Białystok. W konkursie nie będą uwzględniane prace przesłane pocztą elektroniczną.

 

Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia
10.05.18 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z późn.zm.)

 

O wynikach konkursu, terminie wręczenia dyplomów i nagród uczniowie zostaną poinformowani na stronie szkoły pod koniec marca 2022 r.

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: przewodniczący- Justyna Worowska,

 • Konsultacje i korekty prac konkursowych przed ostatecznym oddaniem do biblioteki są udzielane: w czwartki godz.15.30-17 s.A112, a klasy 1 również w środy i czwartki na przerwach pomiędzy lekcjami s.A112.

 

 

PRAWA AUTORSKIE:

 

 

 1. Organizator jest właścicielem egzemplarza nadesłanej pracy.
 2. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie
  i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

 1.  Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły. Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.