plakat, wzierunek kobiety, na oczach złota farba, góra czerwona, dół zielony, złoty napis Różnorodność

Konkurs graficzny/fotograficzny

Zapraszamy do udziału w konkursie graficznym/fotograficznym RÓŻNORODNOŚĆ.

Regulamin konkursu graficznego/fotograficznego „Różnorodność”

 1. Nazwa konkursu: Różnorodność – konkurs graficzny/fotograficzny dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku
 2. Organizatorzy konkursu: Hubert Pilcicki, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok;
 3. Czas trwania konkursu:   25.10 – 26.11.2021 r. – nadsyłanie prac;
 4. Cele ogólne konkursu:
   – rozbudzanie zainteresowań graficznych, plastycznych, fotograficznych,
  – promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
  – nauka przyjaznej, zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
 1. Zasady:
 • Technika dowolna
 • Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace.
  • Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 • Nadesłane prace powinny być podpisane według wzoru: Imię_Nazwisko_klasa
 • Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres:
  hubert_zstio@wp.pl
  z tytułem „Różnorodność”.
 • Jeżeli uczestnik wykona pracę nie w technice cyfrowej (np. wyklejanka, kolaż, rysunek), należy zrobić jej zdjęcie i wysłać na adres podany powyżej.
 1. Postanowienia końcowe.
  – W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
  – Nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji jury.
  – Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na  nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Organizatora Konkursu, przetwarzanie danych osobowych, na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3)
  – Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu.
  – Wszystkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej konkursu www.zstio.net.pl.
  – Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 6 grudnia 2021 roku.

  Nagrody

 Nagroda główna

2 bilety do kina Helios na dowolny seans

Wyróżnienia:

– pendrive 16 GB

 

Załącznik nr 3 (pobierz)