Informacje o zasadach funkcjonowania nauki od 25 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 Nauczyciele mają obowiązek realizowania podstawy programowej zgodnie z założonym planem.

Rodzice i Uczniowie mają możliwość konsultacji z Nauczycielami prowadzącymi zajęcia za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innego ustalonego przez Nauczyciela sposobu komunikacji.

Do dyspozycji całej Społeczności Szkolnej pozostaje rekomendowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Zintegrowana Platforma Edukacyjna epodręczniki.pl, materiały przygotowane przez CKE i OKE, materiały prezentowane w telewizji publicznej i radiofonii.
Zajęcia prowadzone będą z użyciem dziennika elektronicznego, maili klasowych, aplikacji dostępnych na platformach Microsoft Teams w programie Office 365, Google Classroom oraz innych platformach, aplikacjach, komunikatorach zaproponowanych przez Nauczycieli. Nauczyciele będą również korzystać podczas zajęć z innych zasobów edukacyjnych oraz materiałów.
Uczniów proszę o używanie poczty w dzienniku elektronicznym oraz korzystanie z pakietu Office 365, który będzie dostępny dla Uczniów i Nauczycieli w najbliższym czasie.

Mamy nadzieję, że nie napotkamy dużych problemów technicznych. Zarówno Nauczyciele, jak i Uczniowie mogą mieć problemy techniczne, czy też po prostu kłopoty z Internetem, liczymy więc na współpracę. Wierzymy, że mamy w ZSTiOzOI odpowiedzialną Młodzież i zaangażowanych Rodziców, którzy rozumieją powagę sytuacji i zależy im na edukacji.

Przedstawiamy informacje o zasadach funkcjonowania nauki od 25 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.
Każda klasa ma lekcje w danym dniu zgodnie z planem i godziną rozpoczęcia zajęć w dzienniku elektronicznym.
Nauczyciel będzie planował lekcje w dzienniku elektronicznym, dodawał zasoby online. Oprócz zaplanowania lekcji w dzienniku elektronicznym nauczyciel wyśle maila z informacją o przebiegu lekcji (w tym: linki, materiały, załączniki itd.) na adres poczty elektronicznej.
Sposób sprawdzania prac domowych – nie każda musi podlegać sprawdzeniu i ocenie. Możliwe jest sprawdzanie wyrywkowe. Uczeń uzyska informację zwrotną – klucz lub schemat odpowiedzi, zarówno zadań realizowanych podczas lekcji, jak i prac domowych.
Monitorowanie postępów Uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności Uczniów oraz ocenianie nie ulega zmianie. Zmianie ulega jedynie forma kontaktu z Uczniem. Bieżące ocenianie może również odbywać się w czasie realizowanej lekcji, tzn. Nauczyciel zleci Uczniowi wykonanie zadania w trakcie trwania danej lekcji i poprosi o odesłanie odpowiedzi w wyznaczonym terminie.
Wszystkie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności Uczniów będą wpisane w terminarzu klasy, uwzględniając zapisy w WSO (2 sprawdziany i 3 kartkówki w ciągu tygodnia).

Proszę wykorzystać ten czas pożytecznie, sumiennie realizować materiał polecany przez Nauczycieli. Prace zadawane należy wykonywać samodzielnie.
Życzymy wszystkim zdrowia i spokoju! Wierzymy, że razem nam się uda!

Z poważaniem
Dyrekcja ZSTiOzOI