Świadczenie zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla młodzieży ZSTiOzOI

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica informuje, że zostało zawarte porozumienie w sprawie świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia stomatologicznego dla młodzieży Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica Szkoły w Białymstoku.

Świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego świadczy KAREDENT Kamil Chorąży Sławomir Ławicki Sp. J., NIP 966-15-21-692, REGON 4510728374, 15-066 Białystok ul. Bukowskiego 1 lok. U3.

Porozumienie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2022 r.

Podmiot leczniczy w ramach niniejszego porozumienia zobowiązuje się do:

  1. wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
  2. wykonywania profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji,
  3. współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów, polegającej na: a) wymianie informacji o stanie zdrowia uczniów w zakresie niezbędnym do realizacji opieki stomatologicznej, w szczególności zdrowia jamy ustnej, za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia; b) podejmowaniu wspólnych działań w zakresie profilaktyki chorób, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej, prowadzenia rejestracji wizyt w gabinecie dentystycznym, dokumentowania wyników badania stanu jamy ustnej oraz wykonanych zabiegów oraz prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z zachowaniem wymagań wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730), zabezpieczenia i archiwizowania dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykonywania świadczeń zdrowotnych, finansowanych z NFZ, zgodnie z potrzebami leczniczymi dziecka w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w Białymstoku przy ul. Bukowskiego 1 lok. U3,

Usługi stomatologiczne wskazane w pkt. 1 i 2, realizowane będą na podstawie zgłoszeń telefonicznych rodzica uprawnionego ucznia w godzinach pracy gabinetu:

poniedziałki – godz. 1200 – 1800

środy            – godz.   900 – 1400

czwartki        – godz. 1200 – 1800

piątki             – godz.   800 – 1400

soboty           – godz.   800 – 1400

Świadczenie obejmuje młodzież – uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, którzy będą korzystali ze świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego poza kolejnością.